WINAK Statuten

 

Studentenvereniging: feitelijke vereniging

Statuten opgesteld op 29/06/2009
Laatste wijziging op 02/04/2019

 

INHOUDSOPGAVE

Titel I – Benaming, zetel, doel, levensduur

Artikel 1 - Benaming en zetel

Artikel 2 - Doel

Artikel 3 - Levensduur

Titel II – Leden

Artikel 4 - Samenstelling

Artikel 5 - Ontslag leden

Titel III – De Algemene Vergadering

Artikel 6 - Samenstelling

Artikel 7 - Bevoegdheden

Artikel 8 - Oproeping

Artikel 9 - Meerderheden

Artikel 10 - Schorsing beslissing

Artikel 11 - Bijzondere meerderheden

Artikel 12 - Notulen

Titel IV – Bestuur van de vereniging

Artikel 13 - Samenstelling

Artikel 14 - Bevoegdheden

Artikel 15 - Praesidiumvergadering

Titel V – Verkiezingsreglement

Artikel 16 - Verloop

Artikel 17 – Stemming

Artikel 18 – Samenstelling opkomende ploegen

Titel VI – Ontbinding van de vereniging

Artikel 19 - Stemming

Artikel 20 - Verloop

Titel I - Benaming, zetel, doel, levensduur

Artikel 1. Benaming en zetel

§1 De vereniging is genaamd WINAK, hetgeen staat voor wiskunde, informatica en natuurkunde kring, en heeft haar zetel te Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 2. Doel

§1 De vereniging stelt zich tot doel, als departementskring van de departementen Wiskunde & Informatica en Fysica van de Universiteit Antwerpen, de belangen van de studenten van de Universiteit Antwerpen te behartigen, in het bijzonder de belangen van de studenten ingeschreven aan de departementen Wiskunde & Informatica en Fysica en in het bijzonder op educatief, sociaal en cultureel vlak. Hiertoe zal de vereniging onder meer feesten, cantussen, sportactiviteiten en culturele activiteiten organiseren.

§2 De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zo kan zij bijvoorbeeld ook haar medewerking verlenen aan alle verenigingen, kringen of instellingen die een gelijkaardig of ruimer doel als het hare nastreven.

§3 De vereniging, zal de belangen van haar leden verdedigen bij de andere universitaire instanties. Zij zal daarom contacten onderhouden met het rectoraat, de leden van het academisch personeel, de overkoepelende studentenvereniging, de sportraad en de andere studentenverenigingen. Deze lijst is niet beperkend.

§4 De vereniging zal trachten het doel na te streven in een geest van pluralisme en los van elke politieke partij of welke politieke organisatie ook, zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing.

Artikel 3. Levensduur

De vereniging werd in 1965 voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden volgens de procedure van de artikelen 19 en 20.

Titel II - Leden.

Artikel 4. Samenstelling

§1 De vereniging bestaat uit praesidiumleden, ereleden, prosenioren, steunende leden en gewone leden.

§2 Praesidiumleden (exclusief erefuncties) zijn leden die verkozen zijn geweest bij de laatste verkiezingen volgens het verkiezingsreglement van art.16, 17 en 18. Een erefunctie is een functie toegekend door het praesidium aan een lid door diens uitzonderlijke inzet voor de vereniging. Ereleden zijn personen die deze titel toegekend hebben gekregen voor het leven door het praesidium wegens uitzonderlijke prestaties en inzet voor de vereniging, of bijzondere erkenning omwille van hun academische, wetenschappelijke of maatschappelijke inzet. Prosenioren zijn personen die praeses van de vereniging zijn geweest, tenzij hij/zij dit niet het hele werkingsjaar is geweest in welk geval zijn/haar praesidium anders kan beslissen. Steunende leden zijn personen die een één academiejaar geldende steunlidkaart van de vereniging hebben aangekocht. Gewone leden zijn personen die een één academiejaar geldende lidkaart van de vereniging hebben aangekocht.

§3 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen bij uittreding, uitsluiting of overlijden nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

§4 De leden krijgen als bewijs van lidmaatschap een lidkaart voor het lopende academiejaar. Praesidiumleden, ereleden en prosenioren hebben recht op een gratis lidkaart. Steunende leden betalen de prijs van een steunlidkaart en gewone leden betalen de prijs van een lidkaart. Deze prijzen worden vastgesteld door het zetelend praesidium bij aanvang van het academiejaar.

§5 Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging. Elk lid wordt verondersteld deze statuten te kennen. Elk lid heeft het recht bij een praesidiumlid een kopie te bekomen van de huidige statuten.

Artikel 5. Ontslag leden

§1 Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk aan het adres van de vereniging. De lidkaart van het lopende jaar dient tevens ingeleverd te worden bij het praesidium.

§2 Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering. Wanneer een aanvraag tot uitsluiting van een lid met de meerderheid zoals bepaald in art. 11 §2 van deze statuten wordt aangenomen, is diegene tegen wie de aanvraag is gericht ontheven als lid van de vereniging. Het praesidium dient dit gemotiveerd bekend te maken in de eerstvolgende editie van de Baloe (het blad uitgegeven door het praesidium). De betrokkene heeft het recht gehoord te worden. De betrokkene mag de stemming echter niet bijwonen.

§3 Ieder praesidiumlid kan een aanvraag tot uitsluiting van een lid indienen. Deze aanvraag wordt schriftelijk via brief of e-mail ingediend bij de praeses, die binnen een maand een algemene vergadering moet bijeenroepen volgens de bepalingen van deze statuten.

§4 De praeses kan een lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Titel III. - De algemene vergadering.

Artikel 6. Samenstelling

§1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

§2 De algemene vergadering wordt bij voorkeur voorgezeten door de praeses van de vereniging, bij diens afwezigheid bij voorkeur door de vice-praeses, en bij diens afwezigheid bij voorkeur door de quaestor. Indien deze tevens afwezig is, zit het aanwezige praesidiumlid met de meeste bestuursanciënniteit bij de vereniging voor, bij diens afwezigheid het aanwezige oudpraesidiumlid met de meeste bestuursanciënniteit, bij diens afwezigheid het aanwezige lid met de meeste anciënniteit bij de vereniging. Bij twijfel wordt hierover gestemd.

§3 Elk lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één ander lid. Een volmacht kan enkel worden aangetoond door het vertonen van een geldige lidkaart van de volmachtgever. De vereniging zal maximaal één volmacht per lid aanvaarden.

§4 Andere personen (niet-leden) mogen de algemene vergadering in zijn geheel of gedeeltelijk bijwonen, op uitnodiging van een praesidiumlid en na goedkeuring door de praeses. Deze personen zijn aanwezig in de functie van adviseur, en hebben geen stemrecht.

Artikel 7. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

- goedkeuring en wijziging van de statuten

- de ontbinding van de vereniging

-

de uitsluiting van een lid

-

afzetting praesidiumlid

-

de verkiezingen van het nieuwe praesidium

-

goedkeuring van wijzigingen conform art. 13, §5

Artikel 8. Oproeping

§1 De algemene vergadering wordt door de praeses van de vereniging samengeroepen in de gevallen dat hij/zij dit nodig acht. De oproeping gebeurt ten minste 10 lesdagen op voorhand ad valvas op de campussen: campus Drie Eiken (CDE), campus Middelheim (CMI) en campus Groenenborger (CGB). De oproeping bevat datum, uur, plaats en voorzitter van de algemene vergadering, evenals de agenda.

§2. De praeses is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimaal 1/5 van de praesidiumleden of minimaal 1/10 van de leden het vraagt. De (praesidium-)leden moeten dit schriftelijk per brief of per e-mail vragen aan de praeses van de vereniging. Wanneer de praeses nalaat deze algemene vergadering bijeen te roepen kan eenieder deze algemene vergadering bijeenroepen volgens de bepalingen van deze statuten.

§3 Bij een aanvraag van een lid tot afzetting van een praesidiumlid, dient de voorzitter een algemene vergadering bijeen te roepen binnen een maand na het indienen van de aanvraag.

§4 De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de algemene vergadering. Elk voorstel van een lid moet op de agenda worden geplaatst. De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 5 lesdagen voor het tijdstip van de algemene vergadering gestuurd worden aan de voorzitter. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd mits toestemming van de voorzitter of indien minimaal 1/3 van de praesidiumleden of 1/2 van de vertegenwoordigde leden hierom verzoekt.

Artikel 9. Meerderheden

Behoudens in de gevallen voorzien door art. 11, worden de beslissingen op de algemene vergadering getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk vertegenwoordigd lid heeft één stem. De stem van de voorzitter, die pas na een ex aequo stemmingresultaat geuit wordt, is desnoods beslissend.

Artikel 10. Schorsing beslissing

Ingeval een beslissing getroffen wordt door de algemene vergadering zonder dat ten minste de helft van de praesidiumleden vertegenwoordigd zijn, heeft de voorzitter het recht de beslissingen te schorsen tot een nieuwe algemene vergadering, of uiterlijk tot de volgende algemene vergadering, welke dan definitief uitspraak doet ongeacht het aantal vertegenwoordigde praesidiumleden.

 

Artikel 11. Bijzondere meerderheden

§1 Voor statutenwijzigingen is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de praesidiumleden en een 2/3 stemmenmeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

§2 Voor de uitsluiting van een lid of afzetting van een praesidiumlid is er een stemmenmeerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist;

§3 Voor een wijziging van het doel van de vereniging is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de praesidiumleden en een 4/5 stemmenmeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

§4 Voor de ontbinding van de vereniging is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de praesidiumleden en een 4/5 stemmenmeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

Artikel 12. Notulen

§1 Van elke algemene vergadering worden er notulen gemaakt, door de secretaris (dit is een praesidiumlid aangeduid door de voorzitter). Aan het eind van de algemene vergadering worden deze notulen ondertekend door de voorzitter. Vanaf dan geldt dit verslag als bewijs van de genomen beslissingen.

§2 De praesidiumleden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de algemene vergadering door toezending van een verslag van de algemene vergadering, schriftelijk of per e-mail. Overige leden dienen van deze beslissingen op de hoogte gebracht te worden door een bekendmaking in de eerstvolgende Baloe en ad valvas op de campussen (CDE, CMI, CGB).

Titel IV. – Bestuur van de vereniging

Artikel 13. Samenstelling

§1 De vereniging wordt bestuurd door het praesidium dat alle bevoegdheden uitoefent die door de statuten niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

§2 Het praesidium bestaat minstens uit één praeses, één vice-praeses, één quaestor en 2 andere functies, wiens functies en taken worden vastgelegd tijdens de verkiezingen (exclusief de erefuncties) conform art. 16 en 17. Deze functies kunnen niet gecumuleerd worden. Als orgaan van bestuur heeft het praesidium steeds het recht een opengevallen praesidiumfunctie in te vullen of een bijkomende functie te creëren en in te vullen, conform art 13, §7.

§3 Een praesidiumlid moet gedurende het voorgaande academiejaar lid geweest zijn van WINAK en een studie volgen of gevolgd hebben aan het departement Wiskunde & Informatica en/of het departement Fysica. Een uitzondering kan gemaakt worden voor leden wier kandidatuur met 2/3 meerderheid door het aftredende praesidium goedgekeurd werd. Dit aantal mag echter nooit groter dan 20% van het aantal praesidiumleden zijn.

§4 Een praesidiumlid moet gedurende een voorgaand academiejaar traditioneel ingewijd zijn tijdens een door WINAK erkende traditionele inwijding, of zich in het jaar van zijn mandaat laten traditioneel inwijden tijdens de door WINAK georganiseerde traditionele inwijding. Wordt aan deze tweede voorwaarde niet voldaan, wordt betrokkene ambtshalve uit zijn functie ontheven. Verder mag men geen functie uitoefenen bij een ander praesidium. Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de functie van praeses moet men praesidiumervaring hebben.

§5 Elk lid van het hoog praesidium van WINAK, zijnde de praeses, vice-praeses en quaestor, dient het huidige en het voorafgaande academiejaar aan de Universiteit Antwerpen als student ingeschreven te zijn.

§6 90% van de praesidiumleden (exclusief de erefuncties) van WINAK dient het huidige en het voorafgaande academiejaar aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven te zijn.

§7 Het aantal praesidiumleden wordt als volgt vastgelegd:

Er is een minimum van 5 en een maximum van 12 + 1 lid per 100 studenten (afgerond naar boven) van de overkoepelde departementen, met een absoluut maximum van 20.

Dit alles plus maximaal 2 erefuncties (honoris causa en ereleden voor het leven exclusief).

§8 Indien er gedurende het mandaatsjaar niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in paragrafen 5, 6 en 7, moet er een algemene vergadering gehouden worden om dit goed te keuren. Uitzonderingen toegekend door VUAS conform met art 18 blijven geldig

Artikel 14. Bevoegdheden

§1 De taak van de praeses bestaat erin de activiteiten te coördineren, de vergaderingen te leiden, de studentikoze activiteiten te leiden, de vereniging te vertegenwoordigen bij de academische overheid en naar buiten toe en bij hoogdringendheid persoonlijke beslissingen te nemen waarover hij/zij later op eventuele aanvraag van het praesidium verantwoording moet afleggen. De praeses draagt de verantwoordelijkheid voor alle door WINAK georganiseerde activiteiten, tenzij hij/zij door overmacht niet aanwezig is of voor aanvang van de activiteit schriftelijk afstand gedaan heeft van zijn verantwoordelijkheid, bij het praesidium. Het praesidium dient in dit geval een ander aanwezig praesidiumlid aan te duiden als verantwoordelijke die dan de taken overneemt van de praeses volgens deze paragraaf.

§2 De taak van de vice-praeses bestaat erin de praeses bij te staan en waar nodig deze te vervangen. In geval van ontslag van de praeses, wordt de vice-praeses in beginsel als praeses benoemd. Het praesidium voorziet in de aanduiding van een nieuwe vice-praeses (conform art. 13 §2).

§3 De taak van de quaestor bestaat erin de verenigingskas bij te houden, de financiële verrichtingen van de vereniging uit te voeren, contact te zoeken met de subsidiërende instanties en erop toe te zien dat voldaan wordt aan de door hen gestelde eisen. De quaestor moet op verzoek van een praesidiumlid in staat zijn de toestand van de verenigingskas en de verrichtingen daarop, vanaf de aanvang van zijn of haar termijn, te verklaren.

§4 De taak van alle praesidiumleden is te zorgen voor de onderlinge contacten en informatiestroom tussen leden en praesidium, de specifieke taken die horen bij zijn functie naar behoren uit te voeren, de eer van de vereniging hoog te houden, en mee te werken aan de activiteiten van de vereniging.

§5 Het praesidium kan een gedeelte van zijn bevoegdheden afstaan aan individuele personen om het nemen van uitvoeringsbeslissingen sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Dit blijft echter onder het gezag en toezicht van het praesidium.

§6 Het praesidium kan met het oog op bijzondere activiteiten een comité samenstellen (dat niet uitsluitend uit praesidiumleden moet bestaan) dat kan beschikken over de door het praesidium vastgestelde bevoegdheden en een door het praesidium vastgesteld budget. Deze comités bestaan slechts tijdelijk. Een comité moet een secretaris hebben die tot het praesidium behoort, verslag maakt en zorgt dat ieder praesidiumlid dit schriftelijk of per e-mail krijgt toegezonden.

§7 Elk voorstel voor een activiteit, naar voren gebracht door een lid, zal in overweging genomen worden door het praesidium. Het praesidium zal er echter over waken dat activiteiten van de vereniging nooit gebeuren in het persoonlijke belang van één of enkele leden.

 

Artikel 15. Praesidiumvergadering

§1 Het praesidium vergadert op bijeenroeping door de praeses. De praeses is gehouden het praesidium bijeen te roepen:

- Minstens 5 x per jaar

- Op verzoek van 3 praesidiumleden

- Op verzoek van 15% van de leden

§2 De praesidiumvergadering is samengesteld uit enkel praesidiumleden.

§3 De praesidiumvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter (praeses) van de vereniging, bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter (vice-praeses), en bij diens afwezigheid door de penningmeester (quaestor). Op iedere praesidiumvergadering dient minstens één van hen aanwezig te zijn.

§4 Elk praesidiumlid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander praesidiumlid.

§5 De bevoegdheden van de praesidiumvergadering zijn:

- Uitzonderlijk benoeming/ontslag van praesidiumleden

- kwijting verlenen aan praesidiumleden

- oprichten en ontbinden van comités als beschreven in art. 14 §6

-

goedkeuren van kandidaturen conform art. 13 §3

-

toekennen van erelidmaatschap

De praesidiumvergadering zal in de praktijk ook gebruikt worden voor het nemen en/of communiceren van andere beslissingen, waarvoor in beginsel geen praesidiumvergadering gehouden hoeft te worden.

§6 Het praesidium kan slechts beslissen indien minimaal 1/2 van de praesidiumleden aanwezig is. Er zal naar gestreefd worden de beslissingen zoveel mogelijk met consensus te nemen. Indien er toch gestemd dient te worden, wordt een voorstel aanvaard indien het de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt. Onthoudingen worden niet meegeteld bij de uitgebrachte stemmen. Elk praesidiumlid heeft één stem, de praeses neemt niet deel aan de stemming, maar beslist in geval er een staking van stemmen is. Er wordt gestemd bij handopsteking, tenzij het om personen gaat. In dit laatste geval is de stemming geheim. De praeses bepaalt de stemprocedure.

§7 De secretaris (dit is een praesidiumlid aangeduid door de voorzitter) maakt een verslag van de vergadering en zorgt ervoor dat elk praesidiumlid een kopie krijgt van dit verslag. Uitreksels die moeten worden overgelegd aan derden, worden geldig ondertekend door de voorzitter en 2 andere praesidiumleden.

Titel V. Verkiezingsreglement

Artikel 16. Verloop

§1 De verkiezing van het nieuwe praesidium vindt jaarlijks plaats binnen een periode die aanvangt na het einde van de paasvakantie en voor het einde van het academiejaar.

§2 De organisatie van de verkiezingen en de telling van de stemmen dient te gebeuren door een verkiezingscomité bestaande uit drie personen dat door het aftredende praesidium wordt samengesteld, bij voorkeur uit praesidiumleden die zich niet opnieuw verkiesbaar stellen.

 

§3 Het verkiezingscomité stelt een datum vast, waarvoor opkomende ploegen zich kandidaat moeten stellen bij het verkiezingscomité.

Indien er na die datum slechts één opkomende ploeg blijkt te zijn, dient het verkiezingscomité dit ad valvas bekend te maken op de campussen (CDE, CMI, CGB). Op deze bekendmaking geeft zij ook een periode van minimaal 2 weken aan, waarin leden nog bezwaar kunnen aantekenen tegen deze ploeg conform artikel 8 §2. Indien er inderdaad bezwaar wordt aangetekend, dient de zittende praeses een algemene vergadering te beleggen, die het probleem kan bespreken en de ploeg in kwestie in het uiterste geval kan afkeuren. Als de enige opkomende ploeg is afgekeurd, blijft het uittredende praesidium in functie tot er zich minstens één nieuwe ploeg kandidaat heeft gesteld. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt gedurende de aangegeven periode, wint de nieuwe ploeg automatisch de verkiezingen.

§4 Een opkomende ploeg moet samengesteld zijn conform art. 13. Elk lid kan tot de start van de verkiezingen bij een lid van de verkiezingscomité schriftelijk, gemotiveerd beroep aantekenen tegen een kandidatuur of tegen het afwijzen van een kandidatuur. Indien het verkiezingscomité niet wenst in te gaan op dit verzoek, kan men ook om een algemene vergadering verzoeken bij de zittende praeses.

§5 De opkomende ploegen moeten de gelegenheid krijgen zich behoorlijk voor te stellen aan de leden van de vereniging. Het verkiezingscomité moet de kandidaturen bekendmaken in een Baloe en ad valvas op de campussen (CDE, CMI, CGB) minstens twee weken voor de verkiezingen.

§6 Datum, tijdstip en plaats van de verkiezingen worden bepaald door het verkiezingscomité en moeten door hen duidelijk kenbaar worden gemaakt aan de leden van de vereniging, tevens door publicatie in de Baloe en ad valvas op de campussen (CDE, CMI, CGB). De leden moeten de mogelijkheid hebben om op een normale lesdag gedurende een periode tussen 8h en 18h hun stem op de campussen (CGB, CMI, CDE) uit te brengen.

§7 Bij eventuele betwisting van de verkiezingen kan elke kandidaat beroep doen op het onafhankelijke ASK-Stuwerpraesidium, dat enkel zal tussenkomen in geval de statuten niet werden gevolgd of indien de interne orde van de vereniging ernstig wordt of dreigt te worden verstoord.

§8 Elke ploeg of kandidaat kan op elk moment zijn/haar kandidatuur intrekken door persoonlijke kennisgeving aan het verkiezingscomité, die de leden zo snel mogelijk verwittigt ad valvas.

§9 Het resultaat van de verkiezingen dient bekend gemaakt te worden door het verkiezingscomité, door publicatie in de eerstvolgende Baloe en ad valvas op de campussen (CDE, CMI, CGB) voor het einde van het academiejaar.

§10 Indien er na de verkiezingen geen ploeg een volstrekte meerderheid heeft behaald, dient er een algemene vergadering bijeengeroepen te worden om hiervoor een oplossing te vinden.

Artikel 17. Stemming

§1 Alle leden van de vereniging hebben stemrecht. Volmachten zijn niet toegelaten. Ieder lid kan, per stemronde eenmalig een enkelvoudige stem uitbrengen op vertoon van een geldige lidkaart.

§2 De stemming gebeurt bij volstrekte meerderheid.

§3 Als geldige stem wordt aanvaard: een stem op een ploeg of een tegenstem.

§4 Indien er meer dan twee opkomende ploegen zijn en er wordt geen volstrekte meerderheid behaald in een eerste stemmingsronde, dan wordt er een tweede stemmingsronde georganiseerd voor de twee ploegen die bij de eerste stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Deze stemming gebeurt tevens bij volstrekte meerderheid.

§5 Wanneer de eerste stemmingsronde een staking van stemmen voortbrengt, dan wordt er een tweede stemmingsronde georganiseerd. Deze stemmingsronde verloopt bij volstrekte meerderheid van stemmen.

§6 Wanneer de tweede stemmingsronde staking van stemmen voortbrengt, dan zal het in functie zijnde praesidium het nieuwe praesidium verkiezen. Wanneer deze stemming opnieuw staking van stemmen voortbrengt, dan heeft de uittredend praeses een doorslaggevende stem.

 

Artikel 18. Samenstelling opkomende ploegen

§1 Elke opkomende ploeg wordt verwacht tijdens zijn werkingsjaar te voldoen aan art 13 §§ 5, 6, 7

§2 Indien niet voldaan zal worden aan art 13 §§ 5, 6, 7 dient een aanvraag tot uitzondering te worden ingediend bij en goedgekeurd door VUAS.

Titel VI. Ontbinding van de vereniging

Artikel 19. Stemming

De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering (art. 7). Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de praesidiumleden vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 20. Verloop

In geval van ontbinding van de vereniging, krijgt het netto actief van het maatschappelijk bezit een bestemming die zoveel mogelijk het doel van deze maatschappelijke overeenkomst benadert. Deze bestemming wordt bepaald door de algemene vergadering binnnen drie maanden na de bekendmaking van het besluit tot ontbinding van de vereniging en, ingeval gedurende deze termijn de algemene vergadering in gebreke mocht blijven, door de praeses van de vereniging op dat ogenblik in functie.

Fout | WINAK

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.