WINAK Verkiezingen 2023-2024

Beste WINAK-leden,

Teneinde het voortbestaan van onze prachtige kring te verzekeren, worden er ook dit jaar weer verkiezingen georganiseerd om een nieuw praesidium samen te stellen voor het academiejaar 2023-2024.

Deze verkiezingen vinden dit jaar plaats van 24 april tot en met 28 april 2023.

Wens je als WINAK lid eventueel deel uit te maken van het praesidium, aarzel dan niet om een mail te sturen naar verkiezingen@winak.be. Voorzie een duidelijk motivatie waarom je welke functie(s) zou willen uitvoeren. Dit geldt ook indien je het praesesschap ambieert. Zo kunnen wij er voor zorgen dat ambities van alle leden gedeeld kunnen worden met elke opkomende praeses. De deadline voor deze mail is zondag 26 maart 2023 - 23.59h. Respecteer deze deadline, zodat wij deze ambities tijdig kunnen kenbaar maken aan elke opkomende praeses.

De samenstelling van officiële ploegen kan doorgestuurd worden vanaf 27 maart en vóór vrijdag 31 maart 2023 - 23.59h. Deze mails moeten eveneens verstuurd worden naar verkiezingen@winak.be. Kandidaturen buiten deze deadlines worden als ongeldig beschouwd.

Deze kandidatuur dient te bevatten:

* De ploegnaam

* De volledige naam van elk opkomend praesidiumlid

* De huidige studierichting en -instelling en studentennummer van elk opkomend praesidiumlid

* De functie van elk opkomend praesidiumlid in het opkomend praesidium

* Een motivatie van elk opkomend praesidiumlid, inclusief korte zelfreflectie met positieve en negatieve eigenschappen van elk praesidiumlid.

Op http://www.winak.be/statuten vindt u de huidige WINAK-statuten de dato 29 juni 2009, laatst gewijzigd op 2 april 2019. De regels waaraan een opkomende ploeg moet voldoen, zijn (cfr. Artikel 16 §4) terug te vinden in Artikel 13. Indien niet voldaan wordt aan deze regels, zal het Verkiezingscomité de kandidatuur moeten weigeren.

Let wel op: de WINAK-statuten zijn niet de enige regels waaraan een praesidium moet voldoen. Ook Kringraad heeft hieromtrent regels opgesteld, welke nagevraagd kunnen worden bij het bestuur van ASK-Stuwer vzw. Deze externe regels vallen niet onder de bevoegdheid van het Verkiezingscomité om te controleren, maar we raden wel aan deze regels in acht te nemen bij het opstellen van uw opkomend praesidium om problemen tijdens komend academiejaar te vermijden.

De stemming verloopt volgens Artikels 16 en 17 uit de WINAK-statuten en het verkiezingsreglement opgesteld door onzentwege (publicatie volgt later). Enkele zaken die we in het bijzonder reeds op deze moment willen meegeven zijn de volgende:

* Art. 17 §1: Alle leden van de vereniging hebben stemrecht. Volmachten zijn niet toegelaten. Ieder lid kan, per stemronde eenmalig een enkelvoudige stem uitbrengen op vertoon van een geldige lidkaart.

* Hierbij vermelden we dat lidkaarten verkocht op of na zondag 26 februari 2023 niet meer als stemgerechtigd zullen worden beschouwd en dat enkel een eigen lidkaart als geldig kan worden beschouwd.

* Art. 17 §3: Als geldige stem wordt aanvaard: een stem op een ploeg of een tegenstem.

* Hierbij vermelden we dat de opkomende ploegen op tijd en stond (cfr. Artikel 16 §5) bekend zullen gemaakt worden aan alle leden.

* Bij de propaganda van de opkomende ploegen mag 'WINAK' (en/of de gerelateerde WINAK-media en -symbolen) niet gebruikt worden in naam van het huidige WINAK-praesidium. Wel toegelaten is “Opkomende ploeg WINAK verkiezingen 2023" of andere ondubbelzinnige woordconstructies met gelijke betekenis. Bij twijfel, aarzel niet om hieromtrent extra vragen te stellen. Indien door het Verkiezingscomité inbreuk hierop wordt vastgesteld, kan en zal dit bestraft worden met uitsluiting op de stemronde(s).

* Opkomende ploegen dienen volledig zelf in hun financiële middelen te voorzien. Geld van de WINAK-kas mag, mits toestemming van het huidige WINAK-praesidium, ontleend worden, op voorwaarde dat er na de verkiezingen geen verlies werd gemaakt op dit geleende bedrag. Eventueel verlies dient dus zelf bijgepast te worden. Er dient een correcte en transparante boekhouding bijgehouden te worden per opkomende ploeg die op elk moment beschikbaar moet zijn ter controle door de huidige WINAK Quaestor (in naam van het huidige WINAK-praesidium).

Voor verdere vragen omtrent de WINAK verkiezingen 2023 zijn wij steeds bereikbaar via mail op verkiezingen@winak.be.

Hoogachtend

Het Verkiezingscomité,

Mateo Sierens

Ilias El Attabi

Sien Nuyens

Fout | WINAK

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.