Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste WINAK-leden
 
Zoals al eerder doorgegeven zal dinsdag 2 april een Algemene Ledenvergadering doorgaan in ons clublokaal Den Hagar vanaf 20u. 
Ter voorbereiding zijn hier de ingestuurde agendapunten. 
Extra agendapunten kunnen de dag zelf of tijdens de vergadering nog worden toegevoegd mits toestemming van de voorzitter of indien minimaal 1/3 van de praesidiumleden of 1/2 van de vertegenwoordigde leden hierom verzoekt. 
 
“- Artikel 13 §4: Een praesidiumlid moet gedurende een voorgaand academiejaar traditioneel ingewijd zijn tijdens een door WINAK erkende traditionele inwijding, of zich in het jaar van zijn mandaat laten traditioneel inwijden tijdens de door WINAK georganiseerde traditionele inwijding. Wordt aan deze tweede voorwaarde niet voldaan, wordt betrokkene ambtshalve uit zijn functie ontheven. ...
-> Een door WINAK erkende traditionele inwijding, is dit open aan het praesidium om geval per geval te stemmen, of is er een lijst van 'erkende inwijdingen',...
 
- Artikel 13 §4: ... Voor de functie van praeses moet men minstens één jaar praesidiumervaring hebben.
-> Hier staat nergens genoteerd dat dit moet gaan over WINAK ervaring. 
-> Hoe definieer je 1 jaar praesidium?
 
- Artikel 13 §4: ... Verder mag men geen functie uitoefenen bij een ander praesidium.
-> Deze regel kan soepeler. Bijvoorbeeld mits goedkeuring van 2/3 van het praesidium. 
 
- Artikel 2 §1 en Artikel 13 §5 en §6: 
-> De onofficiële afkorting “UA” vervangen door de correcte afkorting: “UAntwerpen”
 
- Artikel 13 § 3: Een praesidiumlid moet gedurende het voorgaande academiejaar lid geweest zijn van WINAK en een studie volgen of gevolgd hebben aan het departement Wiskunde & Informatica en/of het departement Fysica. Een uitzondering kan gemaakt worden voor leden wier kandidatuur met 2/3 meerderheid door het aftredende praesidium goedgekeurd werd. Dit aantal mag echter nooit groter dan 20% van het aantal praesidiumleden zijn.
Artikel 13 §6: 90% van de praesidiumleden (exclusief de erefuncties) van WINAK dient het huidige en het voorafgaande academiejaar aan de UA ingeschreven te zijn.
Artikel 13 §7: Het aantal praesidiumleden wordt als volgt vastgelegd: Er is een minimum van 5 en een maximum van 12 + 1 lid per 100 studenten (afgerond naar boven) van de overkoepelde departementen, met een absoluut maximum van 20. Dit alles plus maximaal 2 erefuncties (honoris causa en ereleden voor het leven exclusief).
-> Bespreking vernieuwde VUAS regels en integratie in onze statuten. 
-> Er zit een verschil tussen ingeschreven zijn, en ingeschreven zijn als student.
-> studenten, doctoraat ook??
 
Artikel 16 §8: Elke ploeg of kandidaat kan op elk moment zijn/haar kandidatuur intrekken door persoonlijke kennisgeving aan het verkiezingscomité, die de leden zo snel mogelijk verwittigt ad valvas.
-> Een kandidaat die zijn kandidatuur intrekt, welke gevolgen heeft dit voor de volledige ploeg?
 
Artikel 17 §4: Indien er meer dan twee opkomende ploegen zijn en er wordt geen volstrekte meerderheid behaald in een eerste stemmingsronde, dan wordt er een tweede stemmingsronde georganiseerd voor de twee ploegen die bij de eerste stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Deze stemming gebeurt tevens bij volstrekte meerderheid.
-> Tweede stemronde, 'technisch gezien' moeten deze voldoen aan dezelfde voorwaarden van 'weken' op voorhand ad valvas...
 
Artikel 1 §1: De vereniging is genaamd WINAK, hetgeen staat voor wiskunde, informatica en natuurkunde kring, en heeft haar zetel te Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
-> In hoeverre hebben wij onze zetel nog te Middelheimlaan 1?
 
Artikel 2 §4: De vereniging zal trachten het doel na te streven in een geest van pluralisme en los van elke politieke partij of welke politieke organisatie ook, zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing.
-> In deze moderne tijden, covert 'geslacht' alles omtrent de vrijheid die mensen hierbij moeten hebben?
 
Op meerdere plaatsen: 
-> Zaken zoals 'laten weten op het adres van de vereniging', 'via mail/brief', moet dit uitgebreid worden naar officiële andere kanalen zoals de WINAK fb pagina en de WINAK Twitter, via de WINAK site,....?
 
Toevoegingen: 
-> "Elke WOZ behoudt statutair het lidmaatschap, maar ontvangt niet de materiële of financiële voordelen van de lidkaart, bepaald doorheen het academiejaar", dit doelt op automatisch aanwezig mogen zijn op activiteiten voor leden en de ALV zelf
-> Zaken zoals 'kleuren zijn zwart-oranje' , 'het schild bevat ....' …
 
Bijlage: 
-> Mentor Uitbreiden met: extracurriculaire activiteiten
-> P.R. is hier volledig gefocust op extern, niet de communicatie naar de leden toe”
 
Ut Vivat, Crescat et Floreat WINAK!
 
Dixit,
Igor Schittekat
WINAK Praeses 2018-2019
Fout | WINAK

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.